Allmänna villkor

Artikel 1 - Definitioner

I dessa villkor gäller följande definitioner:

ångerfrist: den period under vilken konsumenten kan utöva sin ångerrätt;

Konsument: en fysisk person som inte utövar ett yrke eller en affärsverksamhet och som ingår ett distansavtal med en näringsidkare;

Dag: en kalenderdag;

Långsiktig transaktion: ett distansavtal som omfattar flera produkter och/eller tjänster och där skyldigheten att leverera och/eller köpa är spridd över tiden;

Varaktigt medium: varje medel genom vilket konsumenten eller företagaren kan lagra information som är riktad till honom eller henne personligen på ett sådant sätt att den lagrade informationen kan nås och reproduceras oförändrad vid en senare tidpunkt.

Ångerrätt: Möjlighet för konsumenten att frånträda distansavtalet inom en betänketid;

Företagare: en fysisk eller juridisk person som tillhandahåller varor och/eller tjänster på distans till konsumenter;

Distansavtal: ett avtal som uteslutande använder en eller flera tekniker för distanskommunikation i ett system för distansförsäljning av varor och/eller tjänster som näringsidkaren organiserar fram till den tidpunkt då avtalet ingås;

Tekniker för distanskommunikation: metoder som kan användas för att ingå ett avtal utan att konsumenten och näringsidkaren befinner sig i samma rum samtidigt.

Allmänna villkor: Företagarens nuvarande allmänna villkor.

Artikel 2 - Företagarens identitet

STV Ecommerce

Enschotestraat 111-03, 5014 DD, Tilburg, Nederländere

E-postadress: info@tacksi.se

Handelskammarens nummer: 82237220

Btw-identificatienummer: NL002406928B52

Artikel 3 - Tillämplighet

Dessa allmänna villkor gäller för alla erbjudanden från näringsidkaren och för alla distansavtal och beställningar som ingås mellan näringsidkaren och konsumenten.

Innan ett distansavtal ingås ska dessa allmänna villkor göras tillgängliga för konsumenten. Om detta inte är rimligt möjligt ska det innan distansavtalet ingås anges att de allmänna villkoren finns tillgängliga för granskning i näringsidkarens lokaler och att de kommer att skickas kostnadsfritt till konsumenten så snart som möjligt på konsumentens begäran.

Om distansavtalet ingås på elektronisk väg ska texten till dessa allmänna villkor, med avvikelse från föregående punkt och innan distansavtalet ingås, göras tillgänglig för konsumenten i elektronisk form på ett sådant sätt att konsumenten lätt kan lagra den på ett varaktigt medium. Om detta inte är rimligt möjligt ska den plats där de allmänna villkoren finns tillgängliga i elektronisk form anges innan distansavtalet ingås och de ska skickas till konsumenten kostnadsfritt, på dennes begäran, på elektronisk väg eller på annat sätt.

Om särskilda produkt- eller tjänstevillkor gäller utöver dessa allmänna villkor ska andra och tredje stycket gälla i tillämpliga delar och konsumenten får alltid åberopa den tillämpliga bestämmelsen som är mest fördelaktig för honom eller henne i händelse av en konflikt mellan de allmänna villkoren.

Om en eller flera av bestämmelserna i dessa allmänna villkor vid något tillfälle är eller blir ogiltiga eller upphävs helt eller delvis, ska avtalet och dessa villkor fortsätta att gälla fullt ut och bestämmelsen i fråga ska utan dröjsmål, genom ömsesidig överenskommelse, ersättas med en bestämmelse som så långt som möjligt motsvarar den ursprungliga bestämmelsens omfattning.

Situationer som inte omfattas av dessa allmänna villkor ska bedömas i enlighet med dessa allmänna villkor.

Eventuella oklarheter om tolkningen eller innehållet i en eller flera bestämmelser i våra allmänna villkor ska tolkas i enlighet med andan i dessa allmänna villkor.
*** Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) ***

Artikel 4 - Erbjudandet

Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller omfattas av villkor, anges detta uttryckligen i erbjudandet.

Erbjudandet är utan förpliktelser. Företagaren har rätt att ändra och anpassa erbjudandet.

Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna bedöma erbjudandet. Om företagaren använder sig av bilder, ska dessa vara en sann återspegling av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Uppenbara misstag eller uppenbara fel i anbudet är inte bindande för entreprenören.

Alla bilder, specifikationer och uppgifter i erbjudandet är vägledande och kan inte leda till ersättning eller upplösning av avtalet.

Bilderna av produkterna är en sann representation av de produkter som erbjuds. Företaget kan inte garantera att de färger som visas exakt motsvarar produkternas verkliga färger.

Varje erbjudande innehåller sådan information att det är tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till att acceptera erbjudandet. Detta gäller särskilt följande:

priset, med undantag för tullklareringskostnader och importmoms. Dessa extra kostnader kommer att vara på kundens bekostnad och risk. Post- och/eller kurirtjänsten ska använda sig av den särskilda ordningen för post- och kurirtjänster när det gäller import. Denna förordning gäller om varorna importeras till EU:s destinationsland, vilket är fallet här. Post- och/eller kurirföretaget kommer att ta ut momsen (oavsett om den är kombinerad med den tullklareringsavgift som tas ut eller inte) från mottagaren av varorna;

Eventuella kostnader för transporten;

hur avtalet ska genomföras och vilka åtgärder som krävs för detta;

Om ångerrätten är tillämplig eller inte;

Betalningssätt, leverans och genomförande av avtalet;

Tidsfristen för att acceptera erbjudandet, eller den period inom vilken företagaren garanterar priset;

Storleken på taxan för distanskommunikation om kostnaderna för att använda tekniken för distanskommunikation beräknas på en annan grund än den ordinarie grundtaxan för det använda kommunikationsmedlet;

Om avtalet arkiveras efter det att det har ingåtts och, i så fall, på vilket sätt konsumenten kan ta del av det;

Det sätt på vilket konsumenten, innan avtalet ingås, kan kontrollera de uppgifter som han eller hon lämnat i samband med avtalet och, om så önskas, korrigera dem;

eventuella andra språk än nederländska på vilka avtalet kan ingås;

de uppförandekoder som näringsidkaren omfattas av och hur konsumenten kan ta del av dessa uppförandekoder på elektronisk väg, och

Distansavtalets minimilängd i händelse av en förlängd transaktion.

Valfritt: tillgängliga storlekar, färger och material.
*** Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) ***

Artikel 5 - Avtalet

Med förbehåll för vad som anges i punkt 4 ska avtalet komma till stånd vid den tidpunkt då konsumenten accepterar erbjudandet och de villkor som anges i erbjudandet har uppfyllts.

Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt ska näringsidkaren omedelbart bekräfta mottagandet av det elektroniska godkännandet av erbjudandet. Så länge som företagaren inte har bekräftat mottagandet av detta godkännande får konsumenten häva avtalet.

Om avtalet upprättas elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda den elektroniska överföringen av uppgifter och han kommer att säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten har möjlighet att betala elektroniskt ska företagaren vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.

Företagaren kan - inom de rättsliga ramarna - ta reda på konsumentens förmåga att fullgöra sina betalningsskyldigheter samt alla de fakta och faktorer som är viktiga för att distansavtalet ska kunna ingås på ett ansvarsfullt sätt. Om företagaren på grundval av denna utredning har goda skäl att inte ingå avtalet har han rätt att vägra en beställning eller ansökan eller att ställa särskilda villkor för genomförandet.

Företagaren ska tillsammans med varan eller tjänsten skicka följande information till konsumenten, skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra den på ett lättillgängligt sätt på en varaktig databärare:

  1. Besöksadress till näringsidkarens affärsställe där konsumenten kan lämna in klagomål;
  2. Villkoren för och sättet på vilket konsumenten kan utöva sin ångerrätt, eller ett tydligt uttalande om att ångerrätten är utesluten;
  3. information om garantier och befintliga eftermarknadstjänster;
  4. de uppgifter som avses i artikel 4.3 i dessa villkor, såvida inte företagaren redan har lämnat dessa uppgifter till konsumenten innan avtalet genomförs;
  5. Kraven för uppsägning av avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller är obestämt.

Vid en utökad transaktion ska bestämmelsen i föregående stycke endast gälla den första leveransen.

Varje avtal ingås under förutsättning att de berörda produkterna är tillgängliga i tillräcklig omfattning.

Artikel 5 - Avtal

Om inte annat följer av punkt 4, ingås avtalet när konsumenten accepterar erbjudandet och de villkor som anges i erbjudandet är uppfyllda.

Om konsumenten har accepterat erbjudandet på elektronisk väg ska näringsidkaren omedelbart bekräfta mottagandet av det elektroniska godkännandet av erbjudandet. Konsumenten får häva avtalet så länge näringsidkaren inte har bekräftat mottagandet av detta godkännande.

Om avtalet upprättas på elektronisk väg ska näringsidkaren vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda den elektroniska överföringen av uppgifter och garantera en säker onlinemiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt ska näringsidkaren vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.

Näringsidkaren får - inom den rättsliga ramen - undersöka konsumentens förmåga att fullgöra sina betalningsskyldigheter och alla fakta och faktorer som är relevanta för ett ansvarsfullt ingående av ett distansavtal. Om näringsidkaren på grundval av denna information har goda skäl att inte ingå avtalet har han rätt att vägra att godkänna beställningen eller ansökan eller att ställa särskilda villkor för dess genomförande.

Näringsidkaren skickar följande information till konsumenten tillsammans med varan eller tjänsten, skriftligen eller på ett sätt som konsumenten lätt kan få tillgång till och lagra informationen på ett varaktigt medium:

Affärsadressen till näringsidkarens lokaler där konsumenten kan lämna in ett klagomål;
Villkoren för och hur konsumenten kan utöva sin ångerrätt, eller en tydlig förklaring om att ångerrätten är utesluten;
information om garantier och aktuell service efter köpet;
Den information som avses i artikel 4.3 i dessa villkor, såvida inte näringsidkaren redan har lämnat den till konsumenten innan avtalet ingicks;
Kraven för uppsägning av kontraktet om kontraktets löptid är längre än ett år eller om det är av obestämd längd.
Om det rör sig om ett fortlöpande avtal gäller bestämmelsen i föregående stycke endast för den första leveransen.

Alla avtal ingås under förutsättning att det finns tillräcklig tillgång till de berörda produkterna.
*** Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) ***

Artikel 6 - Ångerrätt

När konsumenten köper produkter har han eller hon möjlighet att frånträda avtalet utan att ange några skäl inom 14 dagar. Denna betänketid börjar dagen efter det att konsumenten eller den företrädare som utsetts av konsumenten och näringsidkaren har tagit emot produkten.

Under avkylningsperioden måste konsumenten hantera produkten och förpackningen med försiktighet. De bör endast packa upp eller använda produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om de vill behålla den. Om konsumenten utövar sin ångerrätt ska han eller hon returnera produkten, med alla tillbehör och, om det är rimligt möjligt, i ursprungligt skick och i originalförpackning, till näringsidkaren i enlighet med näringsidkarens rimliga och tydliga instruktioner.

Om konsumenten vill utöva sin ångerrätt ska han eller hon underrätta näringsidkaren om detta inom 14 dagar efter mottagandet av produkten. Konsumenten ska informera näringsidkaren skriftligen/via e-post. När konsumenten har informerat näringsidkaren om att han eller hon vill utöva sin ångerrätt måste han eller hon returnera produkten inom 14 dagar. Konsumenten måste bevisa att de levererade varorna har returnerats i tid, till exempel med hjälp av ett postkvitto.

Om konsumenten vid utgången av de tidsfrister som anges i punkterna 2 och 3 inte har meddelat sin önskan att utöva sin ångerrätt eller inte har returnerat produkten till näringsidkaren, är köpet i praktiken genomfört.

Artikel 7 - Kostnader i händelse av återkallelse

Om konsumenten utövar sin ångerrätt ska konsumenten stå för kostnaderna för att skicka tillbaka produkterna.

Om konsumenten har betalat ett visst belopp ska näringsidkaren återbetala detta belopp så snart som möjligt, dock senast 14 dagar efter ångerrätten. Detta förutsätter att näringsidkaren redan har fått produkten eller att ett fullständigt bevis för returen kan tillhandahållas.

Artikel 8 - Undantag från ångerrätten

Näringsidkaren får utesluta konsumenten från ångerrätten för de produkter som beskrivs i punkterna 2 och 3. Undantaget från ångerrätten är endast giltigt om näringsidkaren tydligt har angett detta vid tidpunkten för erbjudandet eller åtminstone i god tid före avtalets ingående.

Det är endast möjligt att utesluta ångerrätten för följande produkter

som näringsidkaren har skapat enligt konsumentens specifikationer;
som är klart personliga till sin natur;
De kan inte återlämnas på grund av sin natur;
som är lättförstörbara eller går snabbt ut;
vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som näringsidkaren inte kan påverka;
Enskilda tidningar och tidskrifter;
Ljud- och videoinspelningar och datorprogram vars försegling har brutits av konsumenten.
Hygienprodukter vars försegling har brutits av konsumenten.
Det är endast möjligt att utesluta ångerrätten för följande tjänster

logi, transport, catering eller fritidsaktiviteter under en viss dag eller en viss period;
för vilka leveransen har påbörjats, med konsumentens uttryckliga samtycke, före utgången av ångerfristen;
vadslagning och lotterier.

Artikel 9 - Pris

Priset på de erbjudna produkterna och/eller tjänsterna får inte höjas under anbudets giltighetstid, med undantag för prisändringar till följd av ändringar av mervärdesskattesatsen.

Med avvikelse från föregående punkt får en näringsidkare erbjuda produkter eller tjänster till rörliga priser vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaderna utanför näringsidkarens kontroll. Denna koppling till fluktuationer och det faktum att alla angivna priser är rekommenderade priser ska anges i erbjudandet.

Prishöjningar inom tre månader efter det att avtalet har ingåtts är endast tillåtna om de beror på lagstadgade bestämmelser eller föreskrifter.

Prishöjningar 3 månader efter det att avtalet har ingåtts är endast tillåtna om företagaren och:

de beror på lagstadgade bestämmelser eller föreskrifter, eller
konsumenten har rätt att säga upp avtalet den dag då prishöjningen träder i kraft.
Enligt § 5.1 i 1968 års lag om omsättningsskatt är platsen för leveransen det land där transporten börjar. I detta fall sker leveransen utanför EU. Post- eller kurirföretaget kommer därför att debitera kunden för moms och/eller tullklareringskostnader vid import. Därför tar näringsidkaren inte ut någon moms.

Alla priser kan innehålla tryck- och skrivfel. Vi tar inget ansvar för följderna av tryckfel och feltryck. Vid tryck- och tryckfel är näringsidkaren inte skyldig att leverera produkten till fel pris.

Artikel 10 - Överensstämmelse och garanti

Näringsidkaren garanterar att produkterna och/eller tjänsterna överensstämmer med avtalet, specifikationerna i erbjudandet, rimliga krav på tillförlitlighet och/eller lämplighet för ändamålet samt de rättsliga bestämmelser och/eller officiella föreskrifter som gäller vid tidpunkten för avtalets ingående. Om så överenskommits garanterar företagaren också att produkten är lämplig för annan än normal användning.

Den garanti som ges av näringsidkaren, tillverkaren eller importören påverkar inte de rättsliga rättigheter och anspråk som konsumenten kan ha gentemot näringsidkaren enligt avtalet.

Eventuella defekter eller felaktiga levererade produkter måste anmälas skriftligen till företagaren inom 14 dagar efter leveransen. Produkterna måste returneras i sin originalförpackning och i nytt skick.

Entreprenörens garantiperiod är densamma som tillverkarens garantiperiod. Företagaren är aldrig ansvarig för produkternas slutliga lämplighet för varje enskild tillämpning hos konsumenten, och inte heller för råd om användning eller tillämpning av produkterna.

Garantin är inte giltig om:

Konsumenten har själv reparerat och/eller ändrat de levererade produkterna eller låtit en tredje part reparera och/eller ändra dem;

De levererade produkterna har utsatts för onormala förhållanden eller på annat sätt hanterats på ett vårdslöst sätt eller i strid med näringsidkarens anvisningar och/eller har hanterats i förpackningen;

Bristen beror helt eller delvis på föreskrifter som utfärdats eller kommer att utfärdas av regeringen om kvaliteten eller kvaliteten på de material som används.

Artikel 11 - Leverans och verkställighet

Entreprenören ska iaktta största möjliga försiktighet vid mottagande och utförande av beställningar av produkter.

Leveransplatsen skall vara den adress som konsumenten har meddelat företaget.

Om inte annat följer av artikel 4 i dessa allmänna villkor ska företaget utföra accepterade beställningar snabbt och senast inom 30 dagar, om inte konsumenten har godkänt en längre leveranstid. Om leveransen försenas eller om beställningen inte kan fullföljas eller endast delvis kan fullföljas ska konsumenten informeras inom 30 dagar från det att beställningen gjordes. I detta fall har konsumenten rätt att utan kostnad frånträda avtalet och att få eventuell ersättning.

Om avtalet hävs i enlighet med föregående punkt ska näringsidkaren återbetala det belopp som konsumenten har betalat så snart som möjligt, dock senast 14 dagar efter hävning.

Om leveransen av den beställda produkten är omöjlig försöker företagaren erbjuda en ersättande produkt. Leveransen av ersättningsprodukten ska meddelas tydligt och begripligt senast vid leveranstillfället. Ångerrätten kan inte uteslutas för ersättningsartiklar. Entreprenören ska stå för kostnaderna för eventuell returtransport.

Risken för skador på och/eller förlust av produkterna kvarstår hos företagaren tills produkterna har överlämnats till konsumenten eller till en representant som konsumenten i förväg har utsett och meddelat företagaren, om inte annat uttryckligen överenskommits.

Artikel 12 - Långsiktiga transaktioner: varaktighet, uppsägning och förnyelse

Uppsägning

Konsumenten har alltid rätt att säga upp ett avtal på obestämd tid om regelbunden leverans av varor (inklusive el) eller tjänster, med förbehåll för de överenskomna reglerna för uppsägning och en uppsägningstid på högst en månad.

Konsumenten får ingå ett tidsbegränsat avtal om regelbunden leverans av varor (inklusive el) eller tjänster och säga upp avtalet när som helst vid utgången av den fasta löptiden, med förbehåll för tillämpliga uppsägningsregler och med en uppsägningstid på högst en månad.

Konsumenten får häva de avtal som avses i föregående punkter.

säga upp dem när som helst, utan att vara begränsad till en viss tid eller period;

åtminstone avsluta dem på samma sätt som han hade gjort med dem;

att säga upp dem när som helst med samma uppsägningstid som företagaren själv har gett.

Förlängning

Ett avtal som ingåtts för en bestämd tid för regelbunden leverans av varor (inklusive el) eller tjänster kan inte tyst förlängas eller förnyas för en bestämd tid.

Med avvikelse från föregående punkt får ett tidsbegränsat avtal om regelbunden leverans av dagstidningar, veckotidningar eller tidskrifter förlängas automatiskt med högst tre månader, under förutsättning att konsumenten har rätt att säga upp det förlängda avtalet i slutet av förlängningen med upp till en månads uppsägningstid.

Ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av varor eller tjänster får automatiskt förlängas på obestämd tid endast om konsumenten alltid har rätt att säga upp avtalet med högst en månads varsel och med högst tre månaders varsel om avtalet avser regelbunden leverans av dagstidningar eller veckotidningar eller periodiska skrifter, men med en kortare periodicitet än en gång i månaden.

Ett tidsbegränsat avtal om regelbunden leverans av dagstidningar eller veckotidningar och tidskrifter i provningssyfte (provabonnemang eller provabonnemang) ska inte förnyas underförstått utan ska automatiskt upphöra vid prov- eller provperiodens slut.

Varaktighet

Om avtalets löptid är längre än ett år får konsumenten när som helst säga upp avtalet efter ett år med upp till en månads uppsägningstid, om det inte är rimligt och skäligt att säga upp avtalet före utgången av den avtalade perioden.

Artikel 13 - Betalning

Om inget annat datum har avtalats bör de belopp som ska betalas till konsumenten betalas inom sju arbetsdagar efter det att den betänketid som avses i artikel 6.1 har inletts. När det gäller ett avtal om tillhandahållande av en tjänst börjar denna period löpa från den tidpunkt då konsumenten får bekräftelse på avtalet.

Konsumenten är skyldig att omedelbart informera operatören om eventuella felaktigheter i den tillhandahållna informationen eller om den angivna avgiften.

Om konsumenten inte betalar har operatören rätt att, med förbehåll för eventuella rättsliga begränsningar, debitera konsumenten för alla rimliga kostnader som har meddelats konsumenten i förväg.

Artikel 14 - Klagomål

Klagomål om avtalets fullgörande ska beskrivas fullständigt och tydligt och lämnas till näringsidkaren inom sju dagar från det att konsumenten upptäckte bristerna.

Klagomål till näringsidkaren besvaras inom 14 dagar efter mottagandet. Om det sannolikt kommer att ta längre tid att behandla klagomålet ska näringsidkaren svara inom 14 dagar genom att skicka ett mottagningsbevis och ange när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.

Om klagomålet inte kan lösas genom ömsesidigt samråd uppstår en tvist och tvistlösningsförfarandet tillämpas.

Ett klagomål upphäver inte näringsidkarens skyldigheter om inte näringsidkaren skriftligen anger något annat.

Om företagaren anser att klagomålet är berättigat ska företagaren efter eget gottfinnande antingen ersätta eller reparera de levererade produkterna kostnadsfritt.

Artikel 15 - Tvister

Endast nederländsk lag är tillämplig på avtal mellan näringsidkaren och konsumenten som omfattas av dessa allmänna villkor. Även om konsumenten är bosatt utomlands.